ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

andhica andhica pratama
andhica andhica pratama 27 നവം. 2021

Divito Elena
Divito Elena 27 നവം. 2021

Celosia argentea L.

മയിലോശിക Amaranthaceae

Celosia argentea പുഷ്പം
flower
Anderson J. A. R. Costa
Anderson J. A. R. Costa 27 നവം. 2021

Afroj anam
Afroj anam 27 നവം. 2021

Tagetes erecta L.

ഫ്രഞ്ച് മാരിഗോൾഡ് Asteraceae

Tagetes erecta പുഷ്പം
flower
rachelle delice
rachelle delice 27 നവം. 2021

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.

കുള്ളൻ കുടമരം Araliaceae

Schefflera arboricola ഇല
leaf
José Castillo
José Castillo 26 നവം. 2021

Amaryllis belladonna L.

അമരില്ലിസ് ബെല്ലഡോണ Amaryllidaceae

Amaryllis belladonna പുഷ്പം
flower
Annemarie Ahrens-Stehle
Annemarie Ahrens-Stehle 26 നവം. 2021

Phalaenopsis spp. പുഷ്പം
flower
Isadora Mendes
Isadora Mendes 26 നവം. 2021

Mirabilis jalapa L.

നാലുമണിച്ചെടി Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa പുഷ്പം
flower
Jan Wichner
Jan Wichner 26 നവം. 2021

Capsicum chinense Jacq.

 

ഇല
leaf
Loading...