ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Catherine Grasset
Catherine Grasset 29 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുറംതൊലി
bark
aratxu222
aratxu222 29 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Bol Üstün
Bol Üstün 29 നവം. 2022

Lantana camara L.

ലന്റാന കമാര Verbenaceae

Lantana camara പുഷ്പം
flower
Archana Yadav
Archana Yadav 29 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Ken Page
Ken Page 29 നവം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Loading...