ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾസംഭാവനകൾ

MUHAMAD ZIDAN FAHREZI
MUHAMAD ZIDAN FAHREZI4 മാർ. 2024
Not reviewed observation
Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം Fabaceae

Clitoria ternatea പുഷ്പം
flower
Edward Brown
Edward Brown3 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
wilsongregb
wilsongregb4 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) അവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
wilsongregb
wilsongregb4 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Teles Lisbeth
Teles Lisbeth3 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
teresa dunkerly
teresa dunkerly4 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Ximena V.
Ximena V.1 മാർ. 2024
Not reviewed observation
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.

പനിക്കൂർക്ക Lamiaceae

Plectranthus amboinicus ഇല
leaf
Jerry Newton
Jerry Newton4 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Jerry Newton
Jerry Newton4 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Cool Coconut
Cool Coconut4 മാർ. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Sansevieria trifasciata Prain

സർപ്പപ്പോള Asparagaceae

Sansevieria trifasciata ഇല
leaf
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Loading...