ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium giganteum Hancock ex Engl.

 
Anacardiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium giganteum
Anacardium giganteum
Anacardium giganteum

Anacardium occidentale L. LC

കശുമാവ്
Anacardiaceae 715 442 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Bouea macrophylla Griff.

 
Anacardiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla
Bouea macrophylla

Cotinus coggygria Scop. LC

 
Anacardiaceae 9,632 7,635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria

Cotinus obovatus Raf. LC

 
Anacardiaceae 89 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotinus obovatus
Cotinus obovatus
Cotinus obovatus
Cotinus obovatus

Harpephyllum caffrum Bernh. LC

 
Anacardiaceae 138 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum

Mangifera caesia Jack

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mangifera caesia

Mangifera indica L.

 
Anacardiaceae 3,926 2,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Pistacia atlantica Desf. NT

 
Anacardiaceae 269 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica

Pistacia chinensis Bunge LC

കർക്കടകശൃംഗി
Anacardiaceae 123 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis

Pistacia lentiscus L. LC

 
Anacardiaceae 9,168 7,375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus

Pistacia terebinthus L. LC

 
Anacardiaceae 4,406 3,198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus

Pistacia vera L. NT

പിസ്താശി
Anacardiaceae 374 302 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera

Pleiogynium timoriense (A. DC.) Leenh. LC

 
Anacardiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pleiogynium timoriense
Pleiogynium timoriense
Pleiogynium timoriense
Pleiogynium timoriense

Rhus aromatica Aiton

 
Anacardiaceae 496 418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus aromatica
Rhus aromatica
Rhus aromatica
Rhus aromatica

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 18 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Rhus copallinum L. LC

 
Anacardiaceae 705 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus copallinum
Rhus copallinum
Rhus copallinum
Rhus copallinum

Rhus coriaria L. LC

 
Anacardiaceae 1,241 749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus coriaria
Rhus coriaria
Rhus coriaria
Rhus coriaria

Rhus glabra L. LC

 
Anacardiaceae 1,188 996 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus glabra
Rhus glabra
Rhus glabra
Rhus glabra

Schinus molle L. LC

 
Anacardiaceae 4,427 3,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinus molle
Schinus molle
Schinus molle
Schinus molle

Schinus terebinthifolia Raddi

 
Anacardiaceae 1,442 989 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 114 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea

Spondias dulcis Parkinson

 
Anacardiaceae 189 146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 219 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias purpurea L. LC

 
Anacardiaceae 337 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea

Spondias tuberosa Arruda LC

 
Anacardiaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias tuberosa
Spondias tuberosa
Spondias tuberosa
Spondias tuberosa

Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 30 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toxicodendron succedaneum
Toxicodendron succedaneum
Toxicodendron succedaneum
Toxicodendron succedaneum