ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium occidentale L.

കശുമാവ്
Anacardiaceae 544 258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale
Anacardium occidentale

Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb.

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bouea oppositifolia

Cotinus coggygria Scop. LC

 
Anacardiaceae 6,976 5,492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria
Cotinus coggygria

Cotinus obovatus Raf. LC

 
Anacardiaceae 45 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cotinus obovatus
Cotinus obovatus
Cotinus obovatus
Cotinus obovatus

Harpephyllum caffrum Bernh. LC

 
Anacardiaceae 66 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum

Mangifera caesia Jack

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mangifera caesia

Mangifera indica L.

മാവ്
Anacardiaceae 2,838 2,026 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica

Pistacia atlantica Desf. NT

 
Anacardiaceae 141 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica
Pistacia atlantica

Pistacia chinensis Bunge LC

കർക്കടകശൃംഗി
Anacardiaceae 70 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis
Pistacia chinensis

Pistacia lentiscus L. LC

 
Anacardiaceae 6,015 4,741 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus
Pistacia lentiscus

Pistacia terebinthus L. LC

 
Anacardiaceae 2,897 2,098 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus
Pistacia terebinthus

Pistacia vera L. NT

പിസ്താശി
Anacardiaceae 250 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera
Pistacia vera

Rhus aromatica Aiton

 
Anacardiaceae 389 332 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus aromatica
Rhus aromatica
Rhus aromatica
Rhus aromatica

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis

Rhus copallinum L. LC

 
Anacardiaceae 570 462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus copallinum
Rhus copallinum
Rhus copallinum
Rhus copallinum

Rhus coriaria L. LC

 
Anacardiaceae 962 554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus coriaria
Rhus coriaria
Rhus coriaria
Rhus coriaria

Rhus glabra L. LC

 
Anacardiaceae 957 798 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus glabra
Rhus glabra
Rhus glabra
Rhus glabra

Rhus integrifolia (Nutt.) Benth. & Hook. f. ex Rothr. LC

 
Anacardiaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhus integrifolia
Rhus integrifolia
Rhus integrifolia
Rhus integrifolia

Schinus molle L. LC

 
Anacardiaceae 2,948 2,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinus molle
Schinus molle
Schinus molle
Schinus molle

Schinus terebinthifolia Raddi

 
Anacardiaceae 692 472 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia
Schinus terebinthifolia

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 58 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea

Spondias dulcis Parkinson

 
Anacardiaceae 74 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis
Spondias dulcis

Spondias mombin L. LC

 
Anacardiaceae 111 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin
Spondias mombin

Spondias purpurea L. LC

ജൊക്കോട്ട്
Anacardiaceae 210 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea
Spondias purpurea

Spondias tuberosa Arruda LC

 
Anacardiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spondias tuberosa
Spondias tuberosa
Spondias tuberosa
Spondias tuberosa

Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze LC

 
Anacardiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Toxicodendron succedaneum