ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegopodium podagraria L.

 
Apiaceae 6,891 5,522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Ammi majus L.

 
Apiaceae 833 606 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Angelica archangelica L.

 
Apiaceae 891 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica

Angelica keiskei (Miq.) Koidz.

 
Apiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica keiskei
Angelica keiskei

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5,503 3,764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris

Apium graveolens L. LC

 
Apiaceae 1,174 935 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens
Apium graveolens

Arracacia xanthorrhiza Bancr.

 
Apiaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza

Astrantia major L.

 
Apiaceae 3,879 3,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major

Astrantia maxima Pall.

 
Apiaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima

Bunium bulbocastanum L. LC

 
Apiaceae 92 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum
Bunium bulbocastanum

Bupleurum falcatum L.

 
Apiaceae 468 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum

Bupleurum fruticosum L.

 
Apiaceae 1,385 888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum

Bupleurum ranunculoides L.

 
Apiaceae 270 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides

Bupleurum rotundifolium L.

 
Apiaceae 317 214 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium

Centella asiatica (L.) Urb. LC

മുത്തിൾ
Apiaceae 421 373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica

Chaerophyllum aureum L.

 
Apiaceae 480 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum

Chaerophyllum bulbosum L.

 
Apiaceae 316 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum

Chaerophyllum hirsutum L.

 
Apiaceae 1,013 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum

Chaerophyllum villosum Wall. ex DC.

 
Apiaceae 20 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chaerophyllum villosum
Chaerophyllum villosum
Chaerophyllum villosum
Chaerophyllum villosum

Conium maculatum L.

ഹെമ്ലോക് പ്ലാന്റ്
Apiaceae 5,300 4,085 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Crithmum maritimum L.

 
Apiaceae 4,104 3,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

 
Apiaceae 132 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis

Cryptotaenia japonica Hassk.

 
Apiaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica

Daucus carota L. LC

 
Apiaceae 18,376 14,431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota
Daucus carota

Eryngium alpinum L. NT

 
Apiaceae 635 430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eryngium alpinum
Eryngium alpinum
Eryngium alpinum
Eryngium alpinum

Eryngium bourgatii Gouan

 
Apiaceae 1,260 985 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii

Eryngium giganteum M.Bieb.

 
Apiaceae 125 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum

Eryngium planum L.

 
Apiaceae 935 779 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eryngium planum
Eryngium planum
Eryngium planum
Eryngium planum

Eryngium yuccifolium Michx.

 
Apiaceae 272 233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium

Falcaria vulgaris Bernh.

 
Apiaceae 501 345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris

Ferula communis L. LC

 
Apiaceae 1,843 1,342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ferula communis
Ferula communis
Ferula communis
Ferula communis

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം
Apiaceae 7,312 6,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Hacquetia epipactis (Scop.) DC.

 
Apiaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier LC

 
Apiaceae 1,446 1,204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum
Heracleum mantegazzianum

Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. LC

 
Apiaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens
Heteromorpha arborescens
Heteromorpha arborescens
Heteromorpha arborescens

Laser trilobum (L.) Borkh.

 
Apiaceae 22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Laser trilobum
Laser trilobum
Laser trilobum
Laser trilobum

Ligusticum mutellina (L.) Crantz

 
Apiaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina

Ligusticum scoticum L. LC

 
Apiaceae 50 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ligusticum scoticum
Ligusticum scoticum
Ligusticum scoticum
Ligusticum scoticum

Myrrhis odorata (L.) Scop.

 
Apiaceae 726 498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata

Oenanthe javanica (Blume) DC. LC

 
Apiaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica
Oenanthe javanica

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

 
Apiaceae 1,364 1,208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum

Pimpinella anisum L.

 
Apiaceae 55 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum

Pimpinella major (L.) Huds.

 
Apiaceae 1,308 882 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimpinella major
Pimpinella major
Pimpinella major
Pimpinella major

Pimpinella saxifraga L.

 
Apiaceae 699 476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga

Sium latifolium L.

 
Apiaceae 57 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium

Sium sisarum L.

 
Apiaceae 42 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sium sisarum
Sium sisarum
Sium sisarum
Sium sisarum

Smyrnium olusatrum L.

 
Apiaceae 3,340 2,354 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum

Smyrnium perfoliatum L.

 
Apiaceae 580 393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum