ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Aegopodium podagraria L.

 
11,005 8,817 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Ammi majus L.

 
1,762 1,259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Angelica archangelica L.

 
1,778 1,351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Angelica archangelica

Angelica keiskei (Miq.) Koidz.

 
3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Angelica keiskei
Angelica keiskei
Angelica keiskei

Arracacia xanthorrhiza Bancr.

 
11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza
Arracacia xanthorrhiza

Astrantia major L.

 
6,255 4,980 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major
Astrantia major

Astrantia maxima Pall.

 
26 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima
Astrantia maxima

Bupleurum falcatum L.

 
766 448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum
Bupleurum falcatum

Bupleurum fruticosum L.

 
2,274 1,523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum
Bupleurum fruticosum

Bupleurum ranunculoides L.

 
382 222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum ranunculoides

Bupleurum rotundifolium L.

 
453 310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium

Centella asiatica (L.) Urb.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മുത്തിൾ
937 789 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica
Centella asiatica

Chaerophyllum aureum L.

 
1,662 970 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum aureum

Chaerophyllum bulbosum L.

 
822 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum bulbosum

Chaerophyllum hirsutum L.

 
1,824 1,254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum

Chaerophyllum villosum Wall. ex DC.

 
20 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Chaerophyllum villosum
Chaerophyllum villosum
Chaerophyllum villosum
Chaerophyllum villosum

Conium maculatum L.

ഹെമ്ലോക് പ്ലാന്റ്
7,375 5,659 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Crithmum maritimum L.

 
7,200 5,517 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum
Crithmum maritimum

Cryptotaenia canadensis (L.) DC.

 
218 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis
Cryptotaenia canadensis

Cryptotaenia japonica Hassk.

 
27 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica
Cryptotaenia japonica

Eryngium bourgatii Gouan

 
1,892 1,489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii
Eryngium bourgatii

Eryngium giganteum M.Bieb.

 
283 213 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum
Eryngium giganteum

Eryngium planum L.

 
1,861 1,535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Eryngium planum
Eryngium planum
Eryngium planum
Eryngium planum

Eryngium yuccifolium Michx.

 
414 322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium
Eryngium yuccifolium

Falcaria vulgaris Bernh.

 
890 633 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം
10,510 8,534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Hacquetia epipactis (Scop.) DC.

 
21 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis
Hacquetia epipactis

Laser trilobum (L.) Borkh.

 
85 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Laser trilobum
Laser trilobum
Laser trilobum
Laser trilobum

Ligusticum mutellina (L.) Crantz

 
4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellina

Ligusticum mutellinoides Vill.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Apiaceae
Ligusticum mutellinoides

Myrrhis odorata (L.) Scop.

 
1,367 977 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata
Myrrhis odorata

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss

 
2,426 2,140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum
Petroselinum crispum

Pimpinella anisum L.

 
97 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum

Pimpinella major (L.) Huds.

 
2,129 1,446 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Pimpinella major
Pimpinella major
Pimpinella major
Pimpinella major

Pimpinella saxifraga L.

 
1,775 1,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga
Pimpinella saxifraga

Sium latifolium L.

 
118 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium
Sium latifolium

Smyrnium olusatrum L.

 
5,510 3,925 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum

Smyrnium perfoliatum L.

 
925 651 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum
Smyrnium perfoliatum