ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 31 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,093 1,803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Allamanda blanchetii A.DC.

 
Apocynaceae 555 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii
Allamanda blanchetii

Allamanda cathartica L.

കോളാമ്പി
Apocynaceae 1,907 1,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica
Allamanda cathartica

Allamanda schottii Pohl

 
Apocynaceae 44 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii
Allamanda schottii

Alstonia scholaris (L.) R. Br. LR/lc

ഏഴിലം‌പാല
Apocynaceae 119 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris
Alstonia scholaris

Ambelania acida Aubl. LC

 
Apocynaceae 59 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambelania acida
Ambelania acida
Ambelania acida
Ambelania acida

Amsonia tabernaemontana Walter

 
Apocynaceae 289 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana
Amsonia tabernaemontana
Amsonia tabernaemontana
Amsonia tabernaemontana

Apocynum venetum L.

 
Apocynaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum
Apocynum venetum

Araujia sericifera Brot.

 
Apocynaceae 1,608 1,222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araujia sericifera
Araujia sericifera
Araujia sericifera
Araujia sericifera

Asclepias curassavica L.

ചെമ്മുള്ളി
Apocynaceae 1,464 1,186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica
Asclepias curassavica

Asclepias tuberosa L.

 
Apocynaceae 1,353 1,209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepias tuberosa
Asclepias tuberosa
Asclepias tuberosa
Asclepias tuberosa

Beaumontia grandiflora Wall.

 
Apocynaceae 265 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora
Beaumontia grandiflora

Calotropis gigantea (L.) Dryand.

എരുക്ക്
Apocynaceae 292 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calotropis gigantea
Calotropis gigantea
Calotropis gigantea
Calotropis gigantea

Calotropis procera (Aiton) Dryand.

ചിറ്റെരിക്ക്
Apocynaceae 269 217 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calotropis procera
Calotropis procera
Calotropis procera
Calotropis procera

Carissa bispinosa (L.) Desf. ex Brenan LC

 
Apocynaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa carandas L.

കാര
Apocynaceae 181 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa carandas
Carissa carandas
Carissa carandas
Carissa carandas

Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. LC

 
Apocynaceae 800 613 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa

Carissa spinarum L. LC

ചെറുമുൾച്ചെടി
Apocynaceae 112 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa spinarum
Carissa spinarum
Carissa spinarum
Carissa spinarum

Cascabela thevetia (L.) Lippold LC

മഞ്ഞരളി
Apocynaceae 733 551 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia
Cascabela thevetia

Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold NT

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cascabela thevetioides

Catharanthus roseus (L.) G.Don

 
Apocynaceae 4,881 4,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus
Catharanthus roseus

Cerbera odollam Gaertn. LC

ഒതളം
Apocynaceae 25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerbera odollam
Cerbera odollam
Cerbera odollam
Cerbera odollam

Ceropegia woodii Schltr.

 
Apocynaceae 1,106 1,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceropegia woodii
Ceropegia woodii
Ceropegia woodii
Ceropegia woodii

Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br.

 
Apocynaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia grandiflora
Cryptostegia grandiflora

Dyera costulata (Miq.) Hook.f. LR/lc

 
Apocynaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dyera costulata
Dyera costulata
Dyera costulata

Fernaldia pandurata (A.DC.) Woodson

 
Apocynaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fernaldia pandurata
Fernaldia pandurata
Fernaldia pandurata
Fernaldia pandurata

Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton

 
Apocynaceae 26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus
Gomphocarpus fruticosus
Gomphocarpus fruticosus
Gomphocarpus fruticosus

Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don LC

 
Apocynaceae 22 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens

Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne.

 
Apocynaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoodia gordonii
Hoodia gordonii
Hoodia gordonii
Hoodia gordonii

Hoya australis R.Br. ex Traill

 
Apocynaceae 31 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya australis
Hoya australis
Hoya australis
Hoya australis

Hoya carnosa (L.f.) R.Br.

 
Apocynaceae 2,275 2,078 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa
Hoya carnosa

Hoya lanceolata Wall. ex D.Don

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Hoya lanceolata

Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC.

 
Apocynaceae 22 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kopsia fruticosa
Kopsia fruticosa
Kopsia fruticosa
Kopsia fruticosa

Landolphia heudelotii A.DC.

 
Apocynaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Landolphia heudelotii
Landolphia heudelotii
Landolphia heudelotii
Landolphia heudelotii

Mandevilla boliviensis (Hook.f.) Woodson

 
Apocynaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla boliviensis
Mandevilla boliviensis
Mandevilla boliviensis
Mandevilla boliviensis

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson

 
Apocynaceae 3,907 3,368 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla laxa
Mandevilla laxa
Mandevilla laxa
Mandevilla laxa

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

മാൻഡെവില്ല സാൻഡേരി
Apocynaceae 1,333 1,065 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mandevilla sanderi
Mandevilla sanderi
Mandevilla sanderi
Mandevilla sanderi

Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson

 
Apocynaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mandevilla splendens

Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr.

 
Apocynaceae 87 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marsdenia floribunda
Marsdenia floribunda
Marsdenia floribunda
Marsdenia floribunda

Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.

 
Apocynaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Morrenia odorata
Morrenia odorata
Morrenia odorata
Morrenia odorata

Nerium oleander L. LC

അരളി
Apocynaceae 12,844 10,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander
Nerium oleander

Ochrosia elliptica Labill. LC

 
Apocynaceae 33 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochrosia elliptica
Ochrosia elliptica
Ochrosia elliptica
Ochrosia elliptica

Orbea variegata (L.) Haw.

 
Apocynaceae 2,220 2,098 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orbea variegata
Orbea variegata
Orbea variegata
Orbea variegata

Pachypodium bispinosum (L.f.) A.DC.

 
Apocynaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Pachypodium bispinosum
Pachypodium bispinosum

Pachypodium densiflorum Baker

 
Apocynaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachypodium densiflorum
Pachypodium densiflorum
Pachypodium densiflorum
Pachypodium densiflorum

Pachypodium geayi Costantin & Bois LC

 
Apocynaceae 56 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachypodium geayi
Pachypodium geayi
Pachypodium geayi
Pachypodium geayi

Pachypodium lamerei Drake LC

 
Apocynaceae 543 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachypodium lamerei
Pachypodium lamerei
Pachypodium lamerei
Pachypodium lamerei

Pachypodium namaquanum (Wyley ex Harv.) Welw.

 
Apocynaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachypodium namaquanum
Pachypodium namaquanum
Pachypodium namaquanum
Loading...