ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae 3,946 3,674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema costatum N.E.Br.

 
Araceae 142 140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum

Aglaonema modestum Schott ex Engl.

 
Araceae 153 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum

Alocasia cucullata (Lour.) G.Don

 
Araceae 566 516 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata

Alocasia cuprea K.Koch

 
Araceae 70 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia cuprea
Alocasia cuprea
Alocasia cuprea
Alocasia cuprea

Alocasia longiloba Miq.

 
Araceae 324 310 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba
Alocasia longiloba

Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don

 
Araceae 1,226 1,018 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos
Alocasia macrorrhizos

Alocasia micholitziana Sander

 
Araceae 253 241 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia micholitziana
Alocasia micholitziana
Alocasia micholitziana
Alocasia micholitziana

Alocasia odora (Lindl.) K.Koch LC

 
Araceae 199 176 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia odora
Alocasia odora
Alocasia odora
Alocasia odora

Alocasia sanderiana W.Bull CR

 
Araceae 1,387 1,318 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia sanderiana
Alocasia sanderiana
Alocasia sanderiana
Alocasia sanderiana

Alocasia spp.

 
Araceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alocasia spp.
Alocasia spp.
Alocasia spp.
Alocasia spp.

Amorphophallus konjac K.Koch

 
Araceae 107 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac
Amorphophallus konjac

Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson LC

ചേന
Araceae 132 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius
Amorphophallus paeoniifolius
Amorphophallus paeoniifolius
Amorphophallus paeoniifolius

Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. EN

അമോഫോഫല്ലസ് ടൈറ്റാനിയം
Araceae 46 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorphophallus titanum
Amorphophallus titanum
Amorphophallus titanum
Amorphophallus titanum

Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Amydrium zippelianum

Anthurium andraeanum Linden ex André

 
Araceae 5,926 5,402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium andraeanum
Anthurium andraeanum
Anthurium andraeanum
Anthurium andraeanum

Anthurium scherzerianum Schott

 
Araceae 436 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum

Arisaema speciosum (Wall.) Mart.

 
Araceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arisaema speciosum
Arisaema speciosum
Arisaema speciosum
Arisaema speciosum

Arisaema tortuosum (Wall.) Schott

 
Araceae 52 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arisaema tortuosum
Arisaema tortuosum
Arisaema tortuosum
Arisaema tortuosum

Arisaema triphyllum (L.) Schott

 
Araceae 1,632 1,456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arisaema triphyllum
Arisaema triphyllum
Arisaema triphyllum
Arisaema triphyllum

Arum italicum Mill.

 
Araceae 11,120 10,122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum
Arum italicum

Arum maculatum L.

 
Araceae 4,481 3,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arum maculatum
Arum maculatum
Arum maculatum
Arum maculatum

Caladium bicolor (Aiton) Vent.

 
Araceae 4,258 4,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caladium bicolor
Caladium bicolor
Caladium bicolor
Caladium bicolor

Caladium humboldtii (Raf.) Schott

 
Araceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caladium humboldtii
Caladium humboldtii
Caladium humboldtii

Caladium schomburgkii Schott

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Caladium schomburgkii

Calla palustris L. LC

 
Araceae 711 583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris

Colocasia esculenta (L.) Schott LC

 
Araceae 2,401 2,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Cryptocoryne wendtii de Wit

 
Araceae 26 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptocoryne wendtii
Cryptocoryne wendtii
Cryptocoryne wendtii
Cryptocoryne wendtii

Cyrtosperma johnstonii (N.E.Br.) N.E.Br.

 
Araceae 14 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyrtosperma johnstonii
Cyrtosperma johnstonii
Cyrtosperma johnstonii
Cyrtosperma johnstonii

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott

 
Araceae 5,747 5,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine
Dieffenbachia seguine

Dracunculus vulgaris Schott LC

 
Araceae 935 740 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris
Dracunculus vulgaris

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting

 
Araceae 6,705 6,140 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

 
Araceae 675 608 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum

Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl. LC

 
Araceae 114 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helicodiceros muscivorus
Helicodiceros muscivorus
Helicodiceros muscivorus
Helicodiceros muscivorus

Lasia spinosa (L.) Thwaites LC

 
Araceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lasia spinosa
Lasia spinosa
Lasia spinosa
Lasia spinosa

Lemna gibba L. LC

 
Araceae 53 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba

Lemna trisulca L. LC

 
Araceae 91 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca

Monstera adansonii Schott

 
Araceae 1,824 1,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monstera adansonii
Monstera adansonii
Monstera adansonii
Monstera adansonii

Monstera deliciosa Liebm.

 
Araceae 6,101 5,644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monstera deliciosa
Monstera deliciosa
Monstera deliciosa
Monstera deliciosa

Peltandra sagittifolia (Michx.) Morong

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Peltandra sagittifolia

Peltandra virginica (L.) Schott LC

 
Araceae 105 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peltandra virginica
Peltandra virginica
Peltandra virginica
Peltandra virginica

Philodendron bipennifolium Schott

 
Araceae 44 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron bipennifolium
Philodendron bipennifolium
Philodendron bipennifolium
Philodendron bipennifolium

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl.

 
Araceae 1,434 1,252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron bipinnatifidum
Philodendron bipinnatifidum
Philodendron bipinnatifidum
Philodendron bipinnatifidum

Philodendron cordatum Kunth ex Schott

 
Araceae 122 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron cordatum
Philodendron cordatum
Philodendron cordatum
Philodendron cordatum

Philodendron erubescens K.Koch & Augustin

 
Araceae 1,245 1,094 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron erubescens
Philodendron erubescens
Philodendron erubescens
Philodendron erubescens

Philodendron gloriosum André VU

 
Araceae 84 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron gloriosum
Philodendron gloriosum
Philodendron gloriosum
Philodendron gloriosum

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott

 
Araceae 1,453 1,320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron hederaceum
Philodendron hederaceum
Philodendron hederaceum
Philodendron hederaceum

Philodendron imbe Schott ex Kunth

 
Araceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Philodendron imbe

Philodendron lacerum (Jacq.) Schott

 
Araceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Philodendron lacerum
Philodendron lacerum
Loading...