ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Berberis aggregata C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis aggregata
Berberis aggregata
Berberis aggregata
Berberis aggregata

Berberis aquifolium Pursh

 
Berberidaceae 8,517 7,049 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium
Berberis aquifolium

Berberis canadensis Mill.

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Berberis canadensis

Berberis candidula (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. VU

 
Berberidaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis candidula
Berberis candidula
Berberis candidula
Berberis candidula

Berberis darwinii Hook.

 
Berberidaceae 883 716 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis darwinii
Berberis darwinii
Berberis darwinii
Berberis darwinii

Berberis julianae C.K.Schneid.

 
Berberidaceae 1,219 940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis julianae
Berberis julianae
Berberis julianae
Berberis julianae

Berberis koreana Palib. LC

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Berberis koreana

Berberis microphylla G.Forst.

 
Berberidaceae 19 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis microphylla
Berberis microphylla
Berberis microphylla
Berberis microphylla

Berberis repens Lindl.

 
Berberidaceae 12 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis repens
Berberis repens
Berberis repens
Berberis repens

Berberis thunbergii DC.

 
Berberidaceae 4,522 3,764 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berberis thunbergii
Berberis thunbergii
Berberis thunbergii
Berberis thunbergii

Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.

 
Berberidaceae 260 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides
Caulophyllum thalictroides
Caulophyllum thalictroides
Caulophyllum thalictroides

Dysosma pleiantha (Hance) Woodson

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Dysosma pleiantha

Epimedium alpinum L.

 
Berberidaceae 494 412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium alpinum
Epimedium alpinum
Epimedium alpinum
Epimedium alpinum

Epimedium brevicornu Maxim.

 
Berberidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium brevicornu
Epimedium brevicornu

Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Epimedium diphyllum

Epimedium grandiflorum C.Morren

 
Berberidaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epimedium grandiflorum
Epimedium grandiflorum
Epimedium grandiflorum

Epimedium membranaceum K.Mey.

 
Berberidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Epimedium membranaceum

Mahonia bealei (Fortune) Pynaert

 
Berberidaceae 67 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mahonia bealei
Mahonia bealei
Mahonia bealei
Mahonia bealei

Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde

 
Berberidaceae 43 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mahonia fortunei
Mahonia fortunei
Mahonia fortunei
Mahonia fortunei

Mahonia x media C.D.Brickell

 
Berberidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mahonia x media
Mahonia x media

Nandina domestica Thunb.

 
Berberidaceae 3,015 2,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nandina domestica
Nandina domestica
Nandina domestica
Nandina domestica

Podophyllum peltatum L.

 
Berberidaceae 1,275 1,210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Podophyllum peltatum
Podophyllum peltatum
Podophyllum peltatum
Podophyllum peltatum

Sinopodophyllum hexandrum (Royle) T.S.Ying

 
Berberidaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sinopodophyllum hexandrum
Sinopodophyllum hexandrum
Sinopodophyllum hexandrum
Sinopodophyllum hexandrum