ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Davallia canariensis (L.) Sm.

 
Davalliaceae 358 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davallia canariensis
Davallia canariensis
Davallia canariensis
Davallia canariensis

Davallia fejeensis Hook.

 
Davalliaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Davallia fejeensis
Davallia fejeensis

Davallia mariesii T. Moore ex Baker

 
Davalliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davallia mariesii
Davallia mariesii
Davallia mariesii
Davallia mariesii

Davallia pectinata Sm.

 
Davalliaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Davallia pectinata
Davallia pectinata
Davallia pectinata
Davallia pectinata

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

 
Davalliaceae 519 363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata
Nephrolepis biserrata

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

 
Davalliaceae 978 861 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia
Nephrolepis cordifolia

Nephrolepis exaltata (L.) Schott

 
Davalliaceae 1,648 1,524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata
Nephrolepis exaltata

Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott

 
Davalliaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata
Nephrolepis pectinata
Nephrolepis pectinata
Nephrolepis pectinata