ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus menziesii Pursh LC

 
Ericaceae 621 581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii

Arbutus unedo L. LC

 
Ericaceae 8,787 6,719 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1,055 776 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Arctous alpina (L.) Nied.

 
Ericaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctous alpina
Arctous alpina
Arctous alpina

Bejaria aestuans Mutis ex L. LC

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans

Bejaria racemosa Vent.

 
Ericaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bejaria racemosa
Bejaria racemosa
Bejaria racemosa
Bejaria racemosa

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
Ericaceae 4,829 3,843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris

Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch

 
Ericaceae 579 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica

Empetrum nigrum L.

എംപെട്രം നൈഗ്രം
Ericaceae 532 428 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum

Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson LC

 
Ericaceae 69 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus
Enkianthus campanulatus

Epigaea repens L.

 
Ericaceae 107 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens
Epigaea repens

Erica arborea L. LC

 
Ericaceae 2,708 2,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica arborea
Erica arborea
Erica arborea
Erica arborea

Erica australis L.

 
Ericaceae 88 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica australis
Erica australis
Erica australis
Erica australis

Erica canaliculata Andrews

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Erica canaliculata

Erica ciliaris L.

 
Ericaceae 53 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica ciliaris
Erica ciliaris
Erica ciliaris
Erica ciliaris

Erica cinerea L. LC

 
Ericaceae 3,201 2,517 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica cinerea
Erica cinerea
Erica cinerea
Erica cinerea

Erica erigena R.Ross

 
Ericaceae 136 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica erigena
Erica erigena
Erica erigena
Erica erigena

Erica gracilis J.C.Wendl.

 
Ericaceae 35 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica gracilis
Erica gracilis
Erica gracilis
Erica gracilis

Erica herbacea L.

 
Ericaceae 30 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica herbacea
Erica herbacea
Erica herbacea
Erica herbacea

Erica lusitanica Rudolph LC

 
Ericaceae 28 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica lusitanica
Erica lusitanica
Erica lusitanica
Erica lusitanica

Erica mackaiana Bab. LC

 
Ericaceae 27 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica mackaiana
Erica mackaiana
Erica mackaiana
Erica mackaiana

Erica scoparia L.

 
Ericaceae 333 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica scoparia
Erica scoparia
Erica scoparia
Erica scoparia

Erica spiculifolia Salisb.

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Erica spiculifolia
Erica spiculifolia
Erica spiculifolia

Erica terminalis Salisb.

 
Ericaceae 43 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica terminalis
Erica terminalis
Erica terminalis
Erica terminalis

Erica tetralix L.

 
Ericaceae 613 454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica tetralix
Erica tetralix
Erica tetralix
Erica tetralix

Erica vagans L. LC

 
Ericaceae 1,543 1,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica vagans
Erica vagans
Erica vagans
Erica vagans

Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn.

 
Ericaceae 170 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata

Gaultheria shallon Pursh

 
Ericaceae 551 491 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon

Harrimanella hypnoides (L.) Coville

 
Ericaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides
Harrimanella hypnoides
Harrimanella hypnoides
Harrimanella hypnoides

Kalmia angustifolia L.

 
Ericaceae 269 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia

Kalmia latifolia L. LC

 
Ericaceae 956 822 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia
Kalmia latifolia

Kalmia polifolia Wangenh. LC

 
Ericaceae 82 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalmia polifolia
Kalmia polifolia
Kalmia polifolia
Kalmia polifolia

Ledum palustre L. LC

 
Ericaceae 172 139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre

Lyonia ferruginea (Walter) Nutt. LC

 
Ericaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea

Lyonia ligustrina (L.) DC.

 
Ericaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lyonia ligustrina
Lyonia ligustrina

Lyonia lucida (Lam.) K. Koch

 
Ericaceae 30 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lyonia lucida
Lyonia lucida
Lyonia lucida
Lyonia lucida

Oxydendrum arboreum (L.) DC. LC

 
Ericaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxydendrum arboreum
Oxydendrum arboreum
Oxydendrum arboreum
Oxydendrum arboreum

Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Phyllodoce aleutica

Phyllodoce caerulea (L.) Bab.

 
Ericaceae 103 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea
Phyllodoce caerulea

Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don

 
Ericaceae 74 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis
Phyllodoce empetriformis

Pieris formosa (Wall.) D. Don LC

 
Ericaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pieris formosa
Pieris formosa
Pieris formosa

Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don LC

 
Ericaceae 814 669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica
Pieris japonica

Rhododendron aberconwayi Cowan

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Rhododendron aberconwayi
Rhododendron aberconwayi
Rhododendron aberconwayi

Rhododendron arborescens (Pursh) Torr.

 
Ericaceae 48 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron arborescens
Rhododendron arborescens
Rhododendron arborescens
Rhododendron arborescens

Rhododendron arboreum Sm. LC

കാട്ടുപൂവരശ്
Ericaceae 255 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron arboreum
Rhododendron arboreum
Rhododendron arboreum
Rhododendron arboreum

Rhododendron argyrophyllum Franch.

 
Ericaceae 145 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron argyrophyllum
Rhododendron argyrophyllum
Rhododendron argyrophyllum
Rhododendron argyrophyllum

Rhododendron atlanticum (Ashe) Rehder

 
Ericaceae 21 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron atlanticum
Rhododendron atlanticum
Rhododendron atlanticum
Rhododendron atlanticum

Rhododendron augustinii Hemsl.

 
Ericaceae 82 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron augustinii
Rhododendron augustinii
Rhododendron augustinii
Rhododendron augustinii

Rhododendron basilicum Balf. f. & W.W. Sm.

 
Ericaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron basilicum
Rhododendron basilicum
Rhododendron basilicum
Rhododendron basilicum

Rhododendron callimorphum Balf. f. & W.W. Sm.

 
Ericaceae 37 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhododendron callimorphum
Rhododendron callimorphum
Rhododendron callimorphum
Rhododendron callimorphum
Loading...