ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 19 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 394 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cyclops Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,010 3,161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia drummondii Lindl.

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 607 460 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 146 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia paradoxa DC. LC

 
Fabaceae 30 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 241 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 19 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 9,922 8,100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 786 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia niopoides (Benth.) Burkart LC

 
Fabaceae 26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides

Albizia saman (Jacq.) Merr.

മഴമരം
Fabaceae 139 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman

Alhagi graecorum Boiss.

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum

Alhagi maurorum Medik.

ഒട്ടകമുള്ള്
Fabaceae 54 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum

Amherstia nobilis Wall.

ശിംശപാവൃക്ഷം
Fabaceae 40 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis

Amorpha canescens Pursh

 
Fabaceae 174 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha canescens
Amorpha canescens
Amorpha canescens
Amorpha canescens

Amorpha fruticosa L.

 
Fabaceae 1,378 927 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa

Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald

 
Fabaceae 306 252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 21 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Anthyllis barba-jovis L.

 
Fabaceae 559 367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis barba-jovis

Anthyllis montana L.

 
Fabaceae 1,220 863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis montana
Anthyllis montana
Anthyllis montana
Anthyllis montana

Anthyllis vulneraria L.

 
Fabaceae 6,312 4,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria

Apios americana Medik.

 
Fabaceae 234 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apios americana
Apios americana
Apios americana
Apios americana

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 641 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis repens Handro

 
Fabaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis repens
Arachis repens
Arachis repens
Arachis repens

Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren

 
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspalathus linearis
Aspalathus linearis
Aspalathus linearis
Aspalathus linearis

Astragalus boeticus L.

 
Fabaceae 123 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae 25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida

Baptisia australis (L.) R.Br.

 
Fabaceae 258 190 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baptisia australis
Baptisia australis
Baptisia australis
Baptisia australis

Baptisia tinctoria (L.) Vent.

 
Fabaceae 32 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria

Bauhinia blakeana Dunn

 
Fabaceae 30 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana
Bauhinia blakeana

Bauhinia corymbosa Roxb.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bauhinia corymbosa

Bauhinia galpinii N.E.Br. LC

 
Fabaceae 185 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 350 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 1,106 814 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 146 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 2,156 1,663 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.

 
Fabaceae 4,046 3,032 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa

Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms LC

 
Fabaceae 14 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus
Bolusanthus speciosus
Bolusanthus speciosus
Bolusanthus speciosus

Brownea ariza Benth.

 
Fabaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza

Brownea grandiceps Jacq. LC

സുപ്തി
Fabaceae 114 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 47 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

 
Fabaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Loading...