ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 358 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 25 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia baileyana F.Muell.

 
Fabaceae 534 420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana
Acacia baileyana

Acacia cyclops Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 5,097 4,011 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia drummondii Lindl.

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii
Acacia drummondii

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 852 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 204 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia paradoxa DC. LC

 
Fabaceae 58 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia pycnantha Benth. LC

 
Fabaceae 323 239 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. LC

 
Fabaceae 38 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 247 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 12,347 10,085 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 1,062 635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia niopoides (Benth.) Burkart LC

 
Fabaceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides

Alhagi graecorum Boiss.

 
Fabaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum
Alhagi graecorum

Alhagi maurorum Medik.

 
Fabaceae 92 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum

Amherstia nobilis Wall.

ശിംശപാവൃക്ഷം
Fabaceae 54 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis
Amherstia nobilis

Amorpha canescens Pursh

 
Fabaceae 209 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha canescens
Amorpha canescens
Amorpha canescens
Amorpha canescens

Amorpha fruticosa L.

 
Fabaceae 1,746 1,187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa

Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald

 
Fabaceae 405 324 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata
Amphicarpaea bracteata

Andira inermis (Wright) DC. LC

 
Fabaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Anthyllis barba-jovis L.

 
Fabaceae 750 543 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis barba-jovis
Anthyllis barba-jovis

Anthyllis montana L.

 
Fabaceae 1,581 1,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis montana
Anthyllis montana
Anthyllis montana
Anthyllis montana

Anthyllis vulneraria L.

 
Fabaceae 7,683 5,910 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria

Apios americana Medik.

 
Fabaceae 293 236 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apios americana
Apios americana
Apios americana
Apios americana

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Fabaceae 807 636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Arachis repens Handro

 
Fabaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis repens
Arachis repens
Arachis repens
Arachis repens

Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen

 
Fabaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa
Archidendron jiringa

Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren

 
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspalathus linearis
Aspalathus linearis
Aspalathus linearis
Aspalathus linearis

Astragalus boeticus L.

 
Fabaceae 155 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae 36 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida

Baptisia australis (L.) R.Br.

 
Fabaceae 894 703 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baptisia australis
Baptisia australis
Baptisia australis
Baptisia australis

Baptisia tinctoria (L.) Vent.

 
Fabaceae 32 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria
Baptisia tinctoria

Bauhinia galpinii N.E.Br. LC

 
Fabaceae 213 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 492 373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 1,846 1,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 200 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 2,641 2,064 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.

 
Fabaceae 5,074 3,830 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa

Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms LC

 
Fabaceae 21 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus
Bolusanthus speciosus
Bolusanthus speciosus
Bolusanthus speciosus

Brownea ariza Benth.

 
Fabaceae 20 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza
Brownea ariza

Brownea grandiceps Jacq. LC

സുപ്തി
Fabaceae 141 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps
Brownea grandiceps

Butea monosperma (Lam.) Taub. LC

പ്ലാശ്
Fabaceae 72 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma
Butea monosperma

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.

ഡിവി ഡിവി
Fabaceae 18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria
Caesalpinia coriaria

Caesalpinia echinata Lam.

 
Fabaceae 179 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia echinata
Caesalpinia echinata
Caesalpinia echinata
Caesalpinia echinata

Caesalpinia gilliesii (Hook.) D.Dietr.

 
Fabaceae 882 687 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii
Caesalpinia gilliesii
Caesalpinia gilliesii
Caesalpinia gilliesii
Loading...