ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

 
Malpighiaceae 208 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca

Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth LC

 
Malpighiaceae 11 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera

Bunchosia nitida (Jacq.) DC. LC

 
Malpighiaceae 42 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth LC

 
Malpighiaceae 275 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia

Byrsonima lucida (Mill.) DC.

 
Malpighiaceae 31 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima lucida
Byrsonima lucida
Byrsonima lucida
Byrsonima lucida

Byrsonima spicata (Cav.) Rich. ex Kunth LC

 
Malpighiaceae 54 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima spicata
Byrsonima spicata
Byrsonima spicata
Byrsonima spicata

Galphimia gracilis Bartl.

 
Malpighiaceae 21 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galphimia gracilis
Galphimia gracilis
Galphimia gracilis
Galphimia gracilis

Hiptage benghalensis (L.) Kurz LC

മാധവി
Malpighiaceae 143 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis

Lophanthera lactescens Ducke DD

 
Malpighiaceae 109 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lophanthera lactescens
Lophanthera lactescens
Lophanthera lactescens
Lophanthera lactescens

Malpighia coccigera L.

 
Malpighiaceae 139 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera

Malpighia emarginata DC. DD

 
Malpighiaceae 340 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata

Malpighia glabra L. LC

 
Malpighiaceae 696 496 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.

 
Malpighiaceae 23 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum

Tristellateia australasiae A. Rich.

 
Malpighiaceae 72 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae