ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

 
Malpighiaceae 79 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca

Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth LC

 
Malpighiaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera

Bunchosia nitida (Jacq.) DC.

 
Malpighiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bunchosia nitida

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth LC

 
Malpighiaceae 74 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia
Byrsonima crassifolia

Byrsonima lucida (Mill.) DC.

 
Malpighiaceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima lucida
Byrsonima lucida
Byrsonima lucida
Byrsonima lucida

Byrsonima spicata (Cav.) Rich. ex Kunth LC

 
Malpighiaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byrsonima spicata
Byrsonima spicata
Byrsonima spicata
Byrsonima spicata

Galphimia gracilis Bartl.

 
Malpighiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galphimia gracilis
Galphimia gracilis

Hiptage benghalensis (L.) Kurz LC

മാധവി
Malpighiaceae 112 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis
Hiptage benghalensis

Lophanthera lactescens Ducke DD

 
Malpighiaceae 30 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lophanthera lactescens
Lophanthera lactescens
Lophanthera lactescens
Lophanthera lactescens

Malpighia coccigera L.

 
Malpighiaceae 59 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera

Malpighia emarginata DC.

 
Malpighiaceae 178 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata

Malpighia glabra L. LC

വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ചെറി
Malpighiaceae 352 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.

 
Malpighiaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum

Tristellateia australasiae A. Rich.

 
Malpighiaceae 144 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae