ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaia odorata Lour. LR/nt

 
Meliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata
Aglaia odorata

Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker LC

Chemmaram
Meliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya

Azadirachta indica A.Juss. LC

ആര്യവേപ്പ്
Meliaceae 538 374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica

Cedrela odorata L. VU

 
Meliaceae 79 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata

Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet

 
Meliaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum

Melia azedarach L. LC

ശീമവേപ്പ്
Meliaceae 5,027 3,680 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. LC

 
Meliaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape
Sandoricum koetjape

Toona ciliata M.Roem.

ചന്ദനവേമ്പ്
Meliaceae 25 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata

Toona sinensis (Juss.) M.Roem. LC

 
Meliaceae 120 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis

Trichilia dregeana Sond. LC

 
Meliaceae 117 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana