ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Azadirachta indica A.Juss.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ആര്യവേപ്പ്
1,317 952 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meliaceae
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica
Azadirachta indica

Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet

 
15 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meliaceae
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum
Lansium parasiticum

Toona ciliata M.Roem.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ചന്ദനവേമ്പ്
173 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meliaceae
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata