ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

 
Musaceae 51 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman LC

 
Musaceae 219 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum

Musa acuminata Colla LC

വാഴപ്പഴം
Musaceae 1,716 1,455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana

Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma

 
Musaceae 202 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa rubra Wall. ex Kurz

താമരവാഴ
Musaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Musa rubra

Musa spp.

 
Musaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude

 
Musaceae 221 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 258 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca