ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acca sellowiana (O.Berg) Burret LC

 
Myrtaceae 918 695 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana

Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet LC

 
Myrtaceae 65 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa

Austromyrtus tenuifolia (Sm.) Burret

 
Myrtaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austromyrtus tenuifolia
Austromyrtus tenuifolia
Austromyrtus tenuifolia
Austromyrtus tenuifolia

Backhousia citriodora F.Muell.

 
Myrtaceae 23 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora

Backhousia myrtifolia Hook. & Harv.

 
Myrtaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Backhousia myrtifolia
Backhousia myrtifolia
Backhousia myrtifolia
Backhousia myrtifolia

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 
Myrtaceae 9,520 8,048 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon linearis
Callistemon linearis
Callistemon linearis
Callistemon linearis

Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet

 
Myrtaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon salignus
Callistemon salignus
Callistemon salignus
Callistemon salignus

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don

 
Myrtaceae 614 411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis

Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg

 
Myrtaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campomanesia adamantium
Campomanesia adamantium
Campomanesia adamantium
Campomanesia adamantium

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg LC

 
Myrtaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campomanesia guazumifolia
Campomanesia guazumifolia
Campomanesia guazumifolia
Campomanesia guazumifolia

Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. LC

 
Myrtaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campomanesia lineatifolia
Campomanesia lineatifolia
Campomanesia lineatifolia

Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum VU

 
Myrtaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campomanesia phaea
Campomanesia phaea
Campomanesia phaea
Campomanesia phaea

Chamelaucium uncinatum Schauer

 
Myrtaceae 393 338 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamelaucium uncinatum
Chamelaucium uncinatum
Chamelaucium uncinatum
Chamelaucium uncinatum
Corymbia citriodora
Corymbia citriodora
Corymbia citriodora
Corymbia citriodora

Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson NT

 
Myrtaceae 318 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corymbia ficifolia
Corymbia ficifolia
Corymbia ficifolia
Corymbia ficifolia

Eucalyptus botryoides Sm. NT

 
Myrtaceae 18 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. NT

 
Myrtaceae 1,292 894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. NT

 
Myrtaceae 110 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus cinerea

Eucalyptus cladocalyx F.Muell. VU

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus cladocalyx

Eucalyptus globulus Labill. LC

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ്
Myrtaceae 3,421 2,468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus gunnii Hook.f. EN

 
Myrtaceae 1,640 1,361 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii

Eucalyptus leucoxylon F.Muell. VU

 
Myrtaceae 77 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus leucoxylon

Eucalyptus macrocarpa Hook. VU

 
Myrtaceae 18 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa

Eucalyptus mannifera Mudie LC

 
Myrtaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera
Eucalyptus mannifera
Eucalyptus mannifera
Eucalyptus mannifera

Eucalyptus microcorys F.Muell. NT

 
Myrtaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus microcorys
Eucalyptus microcorys

Eucalyptus occidentalis Endl. EN

 
Myrtaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus occidentalis
Eucalyptus occidentalis
Eucalyptus occidentalis

Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng. NT

 
Myrtaceae 77 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora
Eucalyptus pauciflora
Eucalyptus pauciflora
Eucalyptus pauciflora

Eucalyptus pulverulenta Sims LC

 
Myrtaceae 279 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta

Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls LC

 
Myrtaceae 81 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon
Eucalyptus sideroxylon
Eucalyptus sideroxylon
Eucalyptus sideroxylon

Eugenia brasiliensis Lam.

 
Myrtaceae 316 205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis
Eugenia brasiliensis
Eugenia brasiliensis
Eugenia brasiliensis

Eugenia involucrata DC. LC

 
Myrtaceae 115 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia involucrata
Eugenia involucrata
Eugenia involucrata
Eugenia involucrata

Eugenia myrcianthes Nied. LC

 
Myrtaceae 15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia myrcianthes
Eugenia myrcianthes
Eugenia myrcianthes
Eugenia myrcianthes

Eugenia pyriformis Cambess. LC

 
Myrtaceae 124 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia pyriformis
Eugenia pyriformis
Eugenia pyriformis
Eugenia pyriformis

Eugenia stipitata McVaugh LC

അറസാപ്പഴം
Myrtaceae 33 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia stipitata
Eugenia stipitata
Eugenia stipitata
Eugenia stipitata

Eugenia uniflora L. LC

സൂരിനാം ചെറി
Myrtaceae 1,742 1,377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora

Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell. LC

 
Myrtaceae 57 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leptospermum laevigatum
Leptospermum laevigatum
Leptospermum laevigatum
Leptospermum laevigatum

Leptospermum lanigerum (Aiton) Sm. LC

 
Myrtaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leptospermum lanigerum
Leptospermum lanigerum
Leptospermum lanigerum
Leptospermum lanigerum

Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst. LC

 
Myrtaceae 1,069 863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leptospermum scoparium
Leptospermum scoparium
Leptospermum scoparium
Leptospermum scoparium

Luma apiculata (DC.) Burret LC

 
Myrtaceae 295 170 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luma apiculata
Luma apiculata
Luma apiculata
Luma apiculata

Luma chequen (Molina) A.Gray LC

 
Myrtaceae 23 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luma chequen
Luma chequen
Luma chequen
Luma chequen

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. LC

 
Myrtaceae 209 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris

Melaleuca bracteata F.Muell. DD

 
Myrtaceae 56 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata

Melaleuca decora (Salisb.) Britten LC

 
Myrtaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Melaleuca decora
Melaleuca decora
Melaleuca decora
Melaleuca decora

Melaleuca hypericifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia

Melaleuca leucadendra (L.) L. DD

മെലാലൂക ലൂകഡെൻട്ര
Myrtaceae 21 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra

Melaleuca linariifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 63 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake LC

 
Myrtaceae 259 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Loading...