ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acca sellowiana (O.Berg) Burret LC

 
Myrtaceae 651 498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana
Acca sellowiana

Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet LC

 
Myrtaceae 33 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa

Backhousia citriodora F.Muell.

 
Myrtaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora

Backhousia myrtifolia Hook. & Harv.

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Backhousia myrtifolia

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 
Myrtaceae 7,044 5,981 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus
Callistemon citrinus

Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet

 
Myrtaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon salignus
Callistemon salignus
Callistemon salignus

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don

 
Myrtaceae 240 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis

Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg

 
Myrtaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campomanesia adamantium
Campomanesia adamantium
Campomanesia adamantium
Campomanesia adamantium

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg LC

 
Myrtaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Campomanesia guazumifolia
Campomanesia guazumifolia
Campomanesia guazumifolia

Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. LC

 
Myrtaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campomanesia lineatifolia
Campomanesia lineatifolia

Chamelaucium uncinatum Schauer

 
Myrtaceae 210 182 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamelaucium uncinatum
Chamelaucium uncinatum
Chamelaucium uncinatum
Chamelaucium uncinatum

Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson LC

 
Myrtaceae 15 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corymbia citriodora
Corymbia citriodora
Corymbia citriodora
Corymbia citriodora

Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson NT

 
Myrtaceae 138 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corymbia ficifolia
Corymbia ficifolia
Corymbia ficifolia
Corymbia ficifolia

Eucalyptus botryoides Sm. NT

 
Myrtaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides
Eucalyptus botryoides

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. NT

 
Myrtaceae 810 555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. NT

 
Myrtaceae 57 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus cinerea
Eucalyptus cinerea

Eucalyptus cladocalyx F.Muell. VU

 
Myrtaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eucalyptus cladocalyx

Eucalyptus globulus Labill. LC

യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബുലസ്
Myrtaceae 2,455 1,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus
Eucalyptus globulus

Eucalyptus gunnii Hook.f. EN

 
Myrtaceae 1,111 915 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii
Eucalyptus gunnii

Eucalyptus leucoxylon F.Muell. VU

 
Myrtaceae 47 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus leucoxylon
Eucalyptus leucoxylon

Eucalyptus macrocarpa Hook. VU

 
Myrtaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa
Eucalyptus macrocarpa

Eucalyptus mannifera Mudie LC

 
Myrtaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera
Eucalyptus mannifera
Eucalyptus mannifera
Eucalyptus mannifera

Eucalyptus microcorys F.Muell. NT

 
Myrtaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus microcorys
Eucalyptus microcorys

Eucalyptus occidentalis Endl. EN

 
Myrtaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis
Eucalyptus occidentalis
Eucalyptus occidentalis
Eucalyptus occidentalis

Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng. NT

 
Myrtaceae 46 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora
Eucalyptus pauciflora
Eucalyptus pauciflora
Eucalyptus pauciflora

Eucalyptus pulverulenta Sims LC

 
Myrtaceae 173 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta
Eucalyptus pulverulenta

Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls LC

 
Myrtaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon
Eucalyptus sideroxylon
Eucalyptus sideroxylon
Eucalyptus sideroxylon

Eugenia brasiliensis Lam.

 
Myrtaceae 185 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis
Eugenia brasiliensis
Eugenia brasiliensis
Eugenia brasiliensis

Eugenia involucrata DC. LC

ചെറുഞാറ
Myrtaceae 54 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia involucrata
Eugenia involucrata
Eugenia involucrata
Eugenia involucrata

Eugenia myrcianthes Nied. LC

 
Myrtaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia myrcianthes
Eugenia myrcianthes
Eugenia myrcianthes
Eugenia myrcianthes

Eugenia pyriformis Cambess. LC

 
Myrtaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia pyriformis
Eugenia pyriformis
Eugenia pyriformis
Eugenia pyriformis

Eugenia stipitata McVaugh LC

അറസാപ്പഴം
Myrtaceae 17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia stipitata
Eugenia stipitata
Eugenia stipitata
Eugenia stipitata

Eugenia uniflora L. LC

സൂരിനാം ചെറി
Myrtaceae 1,150 908 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora

Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell.

 
Myrtaceae 27 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leptospermum laevigatum
Leptospermum laevigatum
Leptospermum laevigatum
Leptospermum laevigatum

Leptospermum lanigerum (Aiton) Sm.

 
Myrtaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leptospermum lanigerum
Leptospermum lanigerum
Leptospermum lanigerum
Leptospermum lanigerum

Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst. LC

 
Myrtaceae 712 531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leptospermum scoparium
Leptospermum scoparium
Leptospermum scoparium
Leptospermum scoparium

Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. LC

 
Myrtaceae 32 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lophostemon confertus
Lophostemon confertus
Lophostemon confertus
Lophostemon confertus

Luma apiculata (DC.) Burret LC

 
Myrtaceae 156 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luma apiculata
Luma apiculata
Luma apiculata
Luma apiculata

Luma chequen (Molina) A.Gray LC

 
Myrtaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luma chequen
Luma chequen
Luma chequen
Luma chequen

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. LC

 
Myrtaceae 119 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris

Melaleuca bracteata F.Muell.

 
Myrtaceae 23 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata

Melaleuca hypericifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia

Melaleuca leucadendra (L.) L.

മെലാലൂക ലൂകഡെൻട്ര
Myrtaceae 18 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra

Melaleuca linariifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 29 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake LC

 
Myrtaceae 177 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia

Melaleuca styphelioides Sm. LC

 
Myrtaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides

Metrosideros diffusa (G.Forst.) Sm.

 
Myrtaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Metrosideros diffusa
Metrosideros diffusa
Metrosideros diffusa
Metrosideros diffusa

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.

 
Myrtaceae 961 718 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Metrosideros excelsa
Metrosideros excelsa
Metrosideros excelsa
Metrosideros excelsa
Loading...