ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Circaea lutetiana L.

 
Onagraceae 3,341 2,374 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Circaea lutetiana
Circaea lutetiana
Circaea lutetiana
Circaea lutetiana

Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr.

 
Onagraceae 601 491 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clarkia amoena
Clarkia amoena
Clarkia amoena
Clarkia amoena

Clarkia pulchella Pursh

 
Onagraceae 32 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clarkia pulchella
Clarkia pulchella
Clarkia pulchella
Clarkia pulchella

Clarkia unguiculata Lindl.

 
Onagraceae 601 541 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata
Clarkia unguiculata

Epilobium angustifolium L. LC

 
Onagraceae 9,570 7,674 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epilobium angustifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium angustifolium

Fuchsia arborescens Sims

 
Onagraceae 15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia arborescens
Fuchsia arborescens
Fuchsia arborescens
Fuchsia arborescens

Fuchsia boliviana Carrière LC

 
Onagraceae 297 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia boliviana
Fuchsia boliviana
Fuchsia boliviana
Fuchsia boliviana

Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav.

 
Onagraceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia corymbiflora
Fuchsia corymbiflora
Fuchsia corymbiflora
Fuchsia corymbiflora

Fuchsia fulgens Moc. & Sessé ex DC.

 
Onagraceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia fulgens
Fuchsia fulgens
Fuchsia fulgens
Fuchsia fulgens

Fuchsia magellanica Lam.

 
Onagraceae 6,457 5,646 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica

Fuchsia microphylla Kunth

 
Onagraceae 42 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia microphylla
Fuchsia microphylla
Fuchsia microphylla
Fuchsia microphylla

Fuchsia procumbens R.Cunn.

 
Onagraceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia procumbens
Fuchsia procumbens
Fuchsia procumbens
Fuchsia procumbens

Fuchsia spp.

 
Onagraceae 57 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fuchsia spp.
Fuchsia spp.
Fuchsia spp.
Fuchsia spp.

Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray

 
Onagraceae 943 685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaura lindheimeri
Gaura lindheimeri
Gaura lindheimeri
Gaura lindheimeri

Ludwigia palustris (L.) Elliott LC

 
Onagraceae 189 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ludwigia palustris
Ludwigia palustris
Ludwigia palustris
Ludwigia palustris

Ludwigia peruviana (L.) H.Hara

 
Onagraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ludwigia peruviana
Ludwigia peruviana

Oenothera affinis Cambess.

 
Onagraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera affinis
Oenothera affinis
Oenothera affinis
Oenothera affinis

Oenothera biennis L.

 
Onagraceae 8,654 6,704 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Oenothera biennis

Oenothera drummondii Hook.

 
Onagraceae 92 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii

Oenothera fruticosa L.

 
Onagraceae 781 676 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa

Oenothera glazioviana Micheli

 
Onagraceae 4,555 3,529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana

Oenothera macrocarpa Nutt.

 
Onagraceae 113 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa

Oenothera speciosa Nutt.

 
Onagraceae 1,635 1,410 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa