ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arctomecon merriamii Coville

 
Papaveraceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctomecon merriamii
Arctomecon merriamii
Arctomecon merriamii
Arctomecon merriamii

Argemone albiflora Hornem.

 
Papaveraceae 154 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argemone albiflora
Argemone albiflora
Argemone albiflora
Argemone albiflora

Argemone mexicana L.

എരുമക്കള്ളി
Papaveraceae 635 471 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana

Bocconia frutescens L. LC

 
Papaveraceae 75 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens

Capnoides sempervirens (L.) Borkh.

 
Papaveraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Capnoides sempervirens

Chelidonium majus L.

 
Papaveraceae 14,599 12,224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus

Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

 
Papaveraceae 1,774 1,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corydalis cava
Corydalis cava
Corydalis cava
Corydalis cava

Corydalis solida (L.) Clairv.

കോറിഡാലിസ് സോളിഡ
Papaveraceae 2,443 1,898 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corydalis solida
Corydalis solida
Corydalis solida
Corydalis solida

Dendromecon harfordii Kellogg

 
Papaveraceae 20 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii

Dendromecon rigida Benth. LC

 
Papaveraceae 164 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida

Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr.

 
Papaveraceae 59 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicentra eximia
Dicentra eximia
Dicentra eximia
Dicentra eximia

Dicentra formosa (Haw.) Walp.

 
Papaveraceae 454 425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dicentra formosa
Dicentra formosa
Dicentra formosa
Dicentra formosa

Eschscholzia californica Cham.

 
Papaveraceae 8,608 7,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eschscholzia californica
Eschscholzia californica
Eschscholzia californica
Eschscholzia californica

Glaucium corniculatum (L.) Curtis

 
Papaveraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Glaucium corniculatum

Glaucium flavum Crantz

 
Papaveraceae 2,807 2,014 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glaucium flavum
Glaucium flavum
Glaucium flavum
Glaucium flavum

Hunnemannia fumariifolia Sweet

 
Papaveraceae 36 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia
Hunnemannia fumariifolia
Hunnemannia fumariifolia
Hunnemannia fumariifolia

Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara

 
Papaveraceae 1,460 1,251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamprocapnos spectabilis
Lamprocapnos spectabilis
Lamprocapnos spectabilis
Lamprocapnos spectabilis

Macleaya cordata (Willd.) R.Br.

 
Papaveraceae 429 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macleaya cordata
Macleaya cordata
Macleaya cordata
Macleaya cordata

Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde

 
Papaveraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Macleaya microcarpa
Macleaya microcarpa
Macleaya microcarpa

Meconopsis grandis Prain

 
Papaveraceae 32 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis

Meconopsis paniculata (D. Don) Prain

 
Papaveraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata
Meconopsis paniculata

Papaver atlanticum Coss.

 
Papaveraceae 13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver atlanticum
Papaver atlanticum
Papaver atlanticum
Papaver atlanticum

Papaver bracteatum Lindl.

 
Papaveraceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver bracteatum
Papaver bracteatum
Papaver bracteatum
Papaver bracteatum

Papaver cambricum L.

 
Papaveraceae 200 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver cambricum
Papaver cambricum
Papaver cambricum
Papaver cambricum

Papaver nudicaule L.

 
Papaveraceae 174 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver nudicaule
Papaver nudicaule
Papaver nudicaule
Papaver nudicaule

Papaver orientale L.

 
Papaveraceae 2,159 1,833 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver orientale
Papaver orientale
Papaver orientale
Papaver orientale

Papaver pseudo-orientale Medw.

 
Papaveraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver pseudo-orientale
Papaver pseudo-orientale

Papaver rhoeas L.

 
Papaveraceae 9,675 7,949 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver rhoeas
Papaver rhoeas
Papaver rhoeas
Papaver rhoeas

Papaver somniferum L.

കറുപ്പ്
Papaveraceae 6,042 5,087 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Papaver somniferum
Papaver somniferum
Papaver somniferum
Papaver somniferum

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.

 
Papaveraceae 980 755 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pseudofumaria lutea
Pseudofumaria lutea
Pseudofumaria lutea
Pseudofumaria lutea

Roemeria refracta DC.

 
Papaveraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Roemeria refracta
Roemeria refracta
Roemeria refracta

Romneya coulteri Harv.

 
Papaveraceae 309 238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Romneya coulteri
Romneya coulteri
Romneya coulteri
Romneya coulteri

Romneya trichocalyx Eastw.

 
Papaveraceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Romneya trichocalyx
Romneya trichocalyx
Romneya trichocalyx
Romneya trichocalyx

Sanguinaria canadensis L.

 
Papaveraceae 1,034 991 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sanguinaria canadensis
Sanguinaria canadensis
Sanguinaria canadensis
Sanguinaria canadensis

Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt.

 
Papaveraceae 244 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stylophorum diphyllum
Stylophorum diphyllum
Stylophorum diphyllum
Stylophorum diphyllum