ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

 
Platanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Platanus hispanica
Platanus hispanica

Platanus orientalis L. DD

ചിനാർ
Platanaceae 1,422 1,034 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis
Platanus orientalis