ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae 53 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,744 1,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 720 553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Avena brevis

Avena nuda L.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Avena nuda

Avena sativa L.

ഓട്ട്സ്
Poaceae 863 724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Bambusa bambos (L.) Voss

ഇല്ലി
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa bambos
Bambusa bambos

Bambusa blumeana Schult.f.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bambusa blumeana

Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult.

 
Poaceae 75 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa multiplex
Bambusa multiplex
Bambusa multiplex
Bambusa multiplex

Bambusa oldhamii Munro

 
Poaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa oldhamii
Bambusa oldhamii
Bambusa oldhamii
Bambusa oldhamii

Bambusa tulda Roxb.

 
Poaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa tulda
Bambusa tulda
Bambusa tulda
Bambusa tulda

Bambusa tuldoides Munro

 
Poaceae 32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides
Bambusa tuldoides

Bambusa vulgaris Schrad.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 155 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 286 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Brachiaria ramosa (L.) Stapf LC

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa
Brachiaria ramosa

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 187 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,145 973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
Poaceae 509 408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media

Briza minor L.

 
Poaceae 214 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

 
Poaceae 75 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis arundinacea

Calamagrostis canescens (Weber) Roth

 
Poaceae 53 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens
Calamagrostis canescens

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

 
Poaceae 1,185 893 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis epigejos

Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates

 
Poaceae 47 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium
Chasmanthium latifolium
Chasmanthium latifolium
Chasmanthium latifolium

Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Chimonobambusa marmorea
Chimonobambusa marmorea

Chimonobambusa quadrangularis (Fenzl) Makino

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis
Chimonobambusa quadrangularis
Chimonobambusa quadrangularis

Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb.

 
Poaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chusquea coronalis
Chusquea coronalis
Chusquea coronalis

Chusquea culeou É.Desv.

 
Poaceae 48 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chusquea culeou
Chusquea culeou
Chusquea culeou
Chusquea culeou

Coix lacryma-jobi L.

കാട്ടുഗോതമ്പ്
Poaceae 223 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi
Coix lacryma-jobi

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

 
Poaceae 2,062 1,697 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cortaderia selloana
Cortaderia selloana
Cortaderia selloana
Cortaderia selloana

Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Cymbopogon jwarancusa
Cymbopogon jwarancusa

Dactylis glomerata L.

 
Poaceae 5,365 4,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata

Dendrocalamus asper (Schult.) Backer

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrocalamus asper
Dendrocalamus asper
Dendrocalamus asper
Dendrocalamus asper

Dendrocalamus giganteus Munro LC

 
Poaceae 90 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus giganteus

Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees

കല്ലൻമുള
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Dendrocalamus strictus
Dendrocalamus strictus

Eleusine coracana (L.) Gaertn.

മുത്താറി
Poaceae 22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleusine coracana
Eleusine coracana
Eleusine coracana
Eleusine coracana

Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth

 
Poaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriochloa villosa
Eriochloa villosa
Eriochloa villosa
Eriochloa villosa

Eustachys retusa (Lag.) Kunth

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Eustachys retusa
Eustachys retusa
Eustachys retusa
Eustachys retusa

Fargesia murielae (Gamble) T.P.Yi

 
Poaceae 88 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fargesia murielae
Fargesia murielae
Fargesia murielae
Fargesia murielae
Fargesia nitida

Fargesia robusta T.P.Yi

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fargesia robusta
Fargesia robusta
Fargesia robusta
Fargesia robusta

Festuca arundinacea Schreb.

 
Poaceae 15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea
Festuca arundinacea

Festuca glauca Vill.

 
Poaceae 515 459 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca glauca
Festuca glauca
Festuca glauca
Festuca glauca

Festuca heterophylla Lam.

 
Poaceae 51 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca heterophylla
Festuca heterophylla
Festuca heterophylla
Festuca heterophylla

Festuca idahoensis Elmer

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Festuca idahoensis

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin

 
Poaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Festuca valesiaca
Loading...