ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Simmondsia chinensis (Link) C.K. Schneid.

 
Simmondsiaceae 50 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Simmondsia chinensis
Simmondsia chinensis
Simmondsia chinensis
Simmondsia chinensis