ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.

 
Zingiberaceae 1,367 1,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata
Alpinia purpurata

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. DD

 
Zingiberaceae 926 701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet
Alpinia zerumbet

Curcuma alismatifolia Gagnep. NT

 
Zingiberaceae 417 360 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia

Curcuma amada Roxb.

മാങ്ങയിഞ്ചി
Zingiberaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curcuma amada
Curcuma amada
Curcuma amada

Curcuma aromatica Salisb.

കസ്തൂരിമഞ്ഞൾ
Zingiberaceae 46 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica

Curcuma zanthorrhiza Roxb. DD

 
Zingiberaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Curcuma zanthorrhiza

Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. DD

 
Zingiberaceae 635 521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Etlingera elatior
Etlingera elatior
Etlingera elatior
Etlingera elatior

Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm.

 
Zingiberaceae 162 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedychium coccineum
Hedychium coccineum
Hedychium coccineum
Hedychium coccineum

Hedychium coronarium J.Koenig DD

 
Zingiberaceae 595 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedychium coronarium
Hedychium coronarium
Hedychium coronarium
Hedychium coronarium

Hedychium flavescens Carey ex Roscoe

 
Zingiberaceae 190 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedychium flavescens
Hedychium flavescens
Hedychium flavescens
Hedychium flavescens

Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl.

 
Zingiberaceae 613 444 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum
Hedychium gardnerianum
Hedychium gardnerianum
Hedychium gardnerianum

Hedychium spicatum Sm.

 
Zingiberaceae 29 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hedychium spicatum
Hedychium spicatum
Hedychium spicatum
Hedychium spicatum

Kaempferia elegans (Wall.) Baker

 
Zingiberaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kaempferia elegans
Kaempferia elegans
Kaempferia elegans
Kaempferia elegans

Kaempferia galanga L. DD

കച്ചോലം
Zingiberaceae 192 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kaempferia galanga
Kaempferia galanga
Kaempferia galanga
Kaempferia galanga

Kaempferia rotunda L.

ചെങ്ങഴിനീർക്കൂവ
Zingiberaceae 104 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda
Kaempferia rotunda

Renealmia alpinia (Rottb.) Maas

 
Zingiberaceae 44 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Renealmia alpinia
Renealmia alpinia
Renealmia alpinia
Renealmia alpinia

Roscoea capitata Sm.

 
Zingiberaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Roscoea capitata
Roscoea capitata
Roscoea capitata
Roscoea capitata

Roscoea humeana Balf.f. & W.W.Sm.

 
Zingiberaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Roscoea humeana

Roscoea purpurea Sm.

 
Zingiberaceae 43 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Roscoea purpurea
Roscoea purpurea
Roscoea purpurea
Roscoea purpurea

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe

 
Zingiberaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Zingiber mioga
Zingiber mioga
Zingiber mioga
Zingiber mioga

Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. DD

കോലിഞ്ചി
Zingiberaceae 141 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zingiber zerumbet
Zingiber zerumbet
Zingiber zerumbet
Zingiber zerumbet