ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthus hirsutus Boiss.

 
Acanthaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acanthus hirsutus

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,321 7,074 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus spinosus L.

 
Acanthaceae 1,115 922 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus