ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeonium arboreum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 3,600 3,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. VU

 
Crassulaceae 42 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 47 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 830 784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 2,862 2,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium spp.

 
Crassulaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.