ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aeonium arboreum Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 4,875 4,457 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. VU

 
Crassulaceae 78 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum
Aeonium balsamiferum

Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 190 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense
Aeonium canariense

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae 1,269 1,193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 3,739 3,464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium spp.

 
Crassulaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.
Aeonium spp.