ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aerides multiflora Roxb.

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aerides multiflora
Aerides multiflora

Aerides odorata Lour.

ഐറിഡെസ് ഒഡൊറാറ
Orchidaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata
Aerides odorata