ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,477 4,911 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 57 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 512 395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave tequilana F.A.C.Weber

 
Asparagaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana

Agave univittata Haw. LC

 
Asparagaceae 95 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata

Agave victoriae-reginae T.Moore LC

 
Asparagaceae 304 233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 312 280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Agave xylonacantha Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agave xylonacantha