ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 6,677 6,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 109 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana
Agave salmiana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 783 619 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave tequilana F.A.C.Weber

 
Asparagaceae 48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana

Agave univittata Haw. LC

 
Asparagaceae 149 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata
Agave univittata

Agave victoriae-reginae T.Moore LC

 
Asparagaceae 389 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae

Agave vivipara L. VU

 
Asparagaceae 454 401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara
Agave vivipara

Agave xylonacantha Salm-Dyck LC

 
Asparagaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave xylonacantha
Agave xylonacantha
Agave xylonacantha
Agave xylonacantha