ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Agave americana L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ആനക്കൈത
8,095 7,242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave mapisaga Trel.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Asparagaceae
Agave mapisaga

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
1,141 902 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Agave tequilana F.A.C.Weber

 
73 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana
Agave tequilana