ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aglaonema commutatum Schott

 
Araceae 3,727 3,468 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum
Aglaonema commutatum

Aglaonema costatum N.E.Br.

 
Araceae 123 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum
Aglaonema costatum

Aglaonema modestum Schott ex Engl.

 
Araceae 132 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum
Aglaonema modestum