ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet LC

 
Myrtaceae 25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa
Agonis flexuosa