ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus cordata (Loisel.) Duby LC

 
Betulaceae 1,545 980 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. LC

 
Betulaceae 8,549 6,340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Alnus incana (L.) Moench LC

 
Betulaceae 1,082 742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana

Alnus japonica (Thunb.) Steud. LC

 
Betulaceae 91 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica

Alnus serrulata (Aiton) Willd. LC

 
Betulaceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata
Alnus serrulata

Alnus subcordata C.A.Mey. LC

 
Betulaceae 19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus subcordata
Alnus subcordata
Alnus subcordata
Alnus subcordata