ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker LC

Chemmaram
Meliaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya