ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker LC

Chemmaram
Meliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya
Aphanamixis polystachya