ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus menziesii Pursh LC

 
Ericaceae 619 579 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii

Arbutus unedo L. LC

 
Ericaceae 8,271 6,323 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo