ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arctous alpina (L.) Nied.

 
Ericaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctous alpina
Arctous alpina
Arctous alpina