ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Argemone albiflora Hornem.

 
Papaveraceae 150 128 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argemone albiflora
Argemone albiflora
Argemone albiflora
Argemone albiflora

Argemone mexicana L.

എരുമക്കള്ളി
Papaveraceae 612 454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana
Argemone mexicana