ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg

 
Moraceae 193 141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis
Artocarpus altilis

Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume LC

 
Moraceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Artocarpus elasticus
Artocarpus elasticus
Artocarpus elasticus
Artocarpus elasticus

Artocarpus heterophyllus Lam.

പ്ലാവ്
Moraceae 747 462 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

 
Moraceae 40 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus integer
Artocarpus integer
Artocarpus integer
Artocarpus integer

Artocarpus lacucha Buch.-Ham.

തീറ്റിപ്ലാവ്
Moraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus lacucha
Artocarpus lacucha

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

 
Moraceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus