ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aspalathus linearis