ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Asphodelus albus Mill.

 
Xanthorrhoeaceae 3,134 2,507 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus albus
Asphodelus albus
Asphodelus albus
Asphodelus albus

Asphodelus fistulosus L. LC

 
Xanthorrhoeaceae 1,428 1,119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus
Asphodelus fistulosus