ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Barbarea verna (Mill.) Asch. DD

 
Brassicaceae 774 566 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna
Barbarea verna

Barbarea vulgaris R.Br. LC

 
Brassicaceae 3,586 2,561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris
Barbarea vulgaris