ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Betula nigra L. LC

 
Betulaceae 241 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra

Betula papyrifera Marshall LC

 
Betulaceae 221 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula papyrifera

Betula pendula Roth LC

 
Betulaceae 7,398 5,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula pubescens Ehrh. LC

 
Betulaceae 1,413 1,021 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Betula pumila L. LC

 
Betulaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betula pumila
Betula pumila
Betula pumila
Betula pumila