ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bocconia frutescens L. LC

 
Papaveraceae 70 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens
Bocconia frutescens