ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brosimum alicastrum Sw.

 
Moraceae 39 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brosimum alicastrum
Brosimum alicastrum
Brosimum alicastrum
Brosimum alicastrum