ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. LC

 
Moraceae 891 705 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera