ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

 
Malpighiaceae 118 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca

Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth LC

 
Malpighiaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera
Bunchosia glandulifera

Bunchosia nitida (Jacq.) DC.

 
Malpighiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bunchosia nitida