ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calathea spp.

 
Marantaceae 32 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calathea spp.
Calathea spp.
Calathea spp.
Calathea spp.

Calathea zebrina (Sims) Lindl.

 
Marantaceae 560 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calathea zebrina
Calathea zebrina
Calathea zebrina
Calathea zebrina