ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calluna vulgaris (L.) Hull

കാലൂണ
Ericaceae 8,146 6,476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris