ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cedrela odorata L. VU

 
Meliaceae 155 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata