ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ceratonia siliqua L. LC

കരോബ്
Fabaceae 2,562 1,856 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua