ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chelidonium majus L.

 
Papaveraceae 18,543 15,397 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus