ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Chimonobambusa marmorea
Chimonobambusa marmorea

Chimonobambusa quadrangularis (Fenzl) Makino

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis
Chimonobambusa quadrangularis
Chimonobambusa quadrangularis

Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb.

 
Poaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda