ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chionanthus retusus Lindl. & Paxton

 
Oleaceae 24 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chionanthus retusus
Chionanthus retusus
Chionanthus retusus
Chionanthus retusus

Chionanthus virginicus L. LC

 
Oleaceae 328 265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chionanthus virginicus
Chionanthus virginicus
Chionanthus virginicus
Chionanthus virginicus