ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cladrastis kentukea (Dum.Cours.) Rudd LC

 
Fabaceae 58 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea