ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clivia miniata (Lindl.) Bosse

 
Amaryllidaceae 2,352 2,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Clivia nobilis Lindl.

 
Amaryllidaceae 176 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia nobilis
Clivia nobilis
Clivia nobilis
Clivia nobilis