ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cochliasanthus caracalla (L.) Trew

 
Fabaceae 64 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cochliasanthus caracalla
Cochliasanthus caracalla
Cochliasanthus caracalla
Cochliasanthus caracalla