ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coelogyne cristata Lindl.

 
Orchidaceae 57 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne fimbriata Lindl.

 
Orchidaceae 19 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
Orchidaceae 33 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne lawrenceana Rolfe

 
Orchidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana

Coelogyne mooreana Rolfe

 
Orchidaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana

Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl.

 
Orchidaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne nitida
Coelogyne nitida
Coelogyne nitida
Coelogyne nitida

Coelogyne pandurata Lindl.

 
Orchidaceae 34 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

 
Orchidaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa

Coelogyne stricta (D.Don) Schltr.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Coelogyne stricta
Coelogyne stricta
Coelogyne stricta

Coelogyne tomentosa Lindl.

 
Orchidaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa