ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Coelogyne cristata Lindl.

 
86 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne fimbriata Lindl.

 
26 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
51 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne lawrenceana Rolfe

 
5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana

Coelogyne mooreana Rolfe

 
5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana

Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl.

 
5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne nitida
Coelogyne nitida
Coelogyne nitida
Coelogyne nitida

Coelogyne pandurata Lindl.

 
42 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

 
6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa

Coelogyne stricta (D.Don) Schltr.

 
3 1 നിരീക്ഷണം
Orchidaceae
Coelogyne stricta
Coelogyne stricta
Coelogyne stricta

Coelogyne tomentosa Lindl.

 
21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa