ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Coelogyne cristata Lindl.

 
Orchidaceae 34 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne fimbriata Lindl.

 
Orchidaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
Orchidaceae 25 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne lawrenceana Rolfe

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Coelogyne lawrenceana

Coelogyne mooreana Rolfe

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Coelogyne mooreana

Coelogyne pandurata Lindl.

 
Orchidaceae 24 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa

Coelogyne stricta (D.Don) Schltr.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Coelogyne stricta
Coelogyne stricta
Coelogyne stricta

Coelogyne tomentosa Lindl.

 
Orchidaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa